Nieuws

Kinderwijs TV


Wij zijn inmiddels gestart met de samenwerking met KinderWijs TV. De gastouders kunnen kosteloos cursussen volgen en certificaten halen om zich op die manier verder te ontwikkelen op hun vakgebied. We willen daarmee de kwaliteit van onze gastouders en van ons als bureau beter maken.

 

Inspectie GGD 2023

We zijn weer goedgekeurd door de GGD in augustus 2023. Het inspectierapport is te downloaden op het tabblad Links en downloads.Nieuwe wetgeving rond de meldcode kindermishandeling.

Dnieuwe wetgeving rondom de meldcode kindermishandeling is met ingang van 1 januari 2019 van kracht. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Afwegingskader

Om eenduidige normen te hanteren bij de afweging of een situatie ernstig is, hebben wij, conform de richtlijnen, een afwegingskader opgesteld dat is toegesneden op de eigen werksituatie: een arts heeft bijvoorbeeld op een andere wijze contact met een gezin dan een gastouder. 

Voor onze gastouders hebben wij onze meldcode aangepast en afgestemd op de nieuwe wetgeving.

 

Nieuwe privacy wetgeving

De nieuwe wetgeving rondom privacy is met ingang van 25 mei 2018 van kracht. Voor heel Europa geldt dan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG. In dat kader hebben wij een privacybeleid geschreven en hebben we onze algemene voorwaarden aangepast. Deze voorwaarden en ons beleid zijn voor alle gast- en vraagouders te downloaden via het urenportaal van Portabase. Op verzoek kunnen we het beleid en de algemene voorwaarden toesturen.

Op deze website hebben we een privacyverklaring gezet onder het kopje privacy.

 


Personenregister kinderopvang

Vanaf 1 maart 2018 is het personenregister kinderopvang een feit. Gastouders, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en een ieder die met regelmaat aanwezig is bij de gastouders tijdens de opvang van kinderen en/of toegang heeft tot persoonsgegevens van de kinderen die bij gastouders worden opgevangen, is verplicht om zich te registreren in het personenregister kinderopvang om de veiligheid van kinderen te vergroten. Om te registreren heeft u een DIGID nodig en een geldig VOG dat niet ouder is dan 2 maanden. Dat laatste geldt niet voor personen die al onder de continue screening vallen. Zij mogen gebruik maken van het VOG waarmee ze al zijn geregistreerd, mits dat VOG is afgegeven na 1 maart 2013. Aan de registratie zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de volgende website  https://duo.nl/personenregisterkinderopvang

Voor verdere informatie kunt ook onderstaande documenten downloaden en op uw gemak nalezen. Als u na het lezen van deze folders en de website nog vragen heeft dan kunt u ook bij ons terecht. Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden en desnoods bij de verantwoordelijke instantie (DUO) neerleggen zodat we een correct antwoord kunnen geven.

Kwaliteitsverbetering gastouderbureau en gastouders

Wij zijn constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de door en via ons geboden gastouderopvang. Wij tillen de jaarlijkse voortgangsgesprekken met de gastouders naar een hoger plan waarbij de kwaliteit van de gastouders op alle gebieden wordt belicht en waarbij ook onze dienstverlening wordt beoordeeld. 

Wij gaan eind 2023 starten met permanente educatie voor gastouders om er voor te zorgen dat zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en pedagogisch beleid. Ook de nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving komen daarbij aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag.


Onze laatste nieuwsbrief is uit. U kunt deze downloaden via onderstaande link. 


 

 

   Gastouderbureau Bibaloe   

     Bemiddeling in Kinderopvang